Monday, 15 August 2022
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Ч
Сторінок: 1
Слово Означення
Чавдаров Сава ХристофоровичЧавдаров Сава Христофорович (9.ІІІ.1892, с. Бешалма, Молдова — 20.ІХ. 1962, Київ) — український учений і педа­гог, заслужений діяч науки України (з 1943), член-кореспондент АПН Росії (з 1947). В 1939—1941 — професор Київ­ського університету, 1941—1943 — Су­хумського педагогічного інституту, 1944— 1962 — завідувач кафедри педагогіки Київського університету, 1944—1956 — директор НДІ педагогіки України. До­сліджував проблеми політехнічної освіти, формування наукового світогляду, пе­дагогічної майстерності вчителя, вивчав педагогічну спадщину К. Д. Ушинського, Т. Шевченка, І. Франка. Автор підручни­ків з української мови для І—IV класів шкіл України.
 
Чавчавадзе Ілля Григорович Чавчавадзе Ілля Григорович (8.ХІ.1837, с. Кварелі, Грузія — 12.ІХ.1907, Тбілісі) — грузинський пись­менник, один з основоположників нау­кової педагогіки в Грузії. Ч. різко крити­кував існуючу в Грузії систему народної освіти, в серії статей на тему «Основи педагогіки» розглянув багато важливих проблем виховання людини в дусі ідей народності. Головною метою виховання Ч. вважав гармонійний (розумовий, мо­ральний, фізичний і естетичний) розвиток особистості. Ч. відстоював навчання рідною мовою. Він був одним з творців і керівників "Товариства поширення гра­моти серед грузинів".
 
Чайченко Геннадій МихайловичЧайченко Геннадій Михайлович (нар. 18.ІІІ.1936, с. Панютино Харківської обл.) — український вчений-фізіолог, психолог, дійсний член АПН України з 1995. Досліджує психофізіологічні меха­нізми розумової діяльності людини. Ав­тор підручників для вищої школи.
 
Чалий Михайло КорнійовичЧалий Михайло Корнійович (1816, Новгород-Сіверський — 19.ІІ.1907, Ки­їв) — український педагог, культурно-освітній діяч, біограф Т. Шевченка. Про­тягом 30 років викладав у гімназіях Немирова, Києва, Білої Церкви, в Ніжинському ліцеї. Учасник руху за створення недільних шкіл.
 
Чамата Павло РомановичЧамата Павло Романович (28.VІІ.1898, с. Бабичі Черкаської обл. — 14.VIII. 1969, Київ) — український психолог і педагог. В 1947—1951 — директор Київського педагогічного інституту, у 1943—1945 — директор НДІ педагогіки, в 1951—1966 — заступник директора НДІ психології. Досліджував загальнотеоретичні питання психології, її історії, заснував в Україні наукову школу з проблем самосвідомості.
 
Частково-пошуковий метод навчанняЧастково-пошуковий метод навчання — різновид проблемного методу навчання; метод навчання, при якому сформульовану проблему вчитель в основному розв'язує сам, а учні лише частково залучаються до пошукової ді­яльності на окремих її етапах. Ч. п. м. н. на практиці застосовується з допомогою словесних, наочних і практичних методів навчання. Педагогічна цінність Ч. п. м. н. полягає в тому, що він розвиває вміння порівнювати, пояснювати явища, роз­кривати причинно-наслідкові й інші зв'язки, висловлювати припущення, до­водити їхню правильність, тобто вчить науковому мисленню.
 
Чацький (Сzacki) Тадеуш Чацький zacki) Тадеуш (28.VІII.1765, с. Павлівка Волинської обл. — 8.ІІ.1813, м. Дубно) — польський учений і діяч у галузі освіти й культури. З 1803 працював інспектором шкіл Волинської, Київської та Подільської губерній, розширив мере­жу народних шкіл, створював інші нові навчальні заклади. Разом з Г. Коллонтаєм заснував Кременецький ліцей, школу геометрів і механіків. Вважав, що загаль­на освіта повинна поєднуватися з профе­сійною підготовкою, яка має починатися в початковій школі.
 
Чебикін Олексій ЯковичЧебикін Олексій Якович (нар. 28. ІІІ. 1949, с. Нерубайське Одеської обл.) — український психолог, педагог, дійсний член АПН України з 1995. З 1992 завідує кафедрою Південноукраїнського педаго­гічного університету. Досліджує проблеми емоційної регуляції, підготовки практич­них психологів для системи освіти.
 
Челпанов Георгій ІвановичЧелпанов Георгій Іванович (28.ІV.1862, Маріуполь — 13.ІІ.1936, Москва) — ук­раїнський і російський психолог, філософ і логік. Працюючи професором Київсько­го університету (1891—1907), вів так зва­ний психологічний семінарій і заснував першу в університеті психологічну лабо­раторію (1897). В 1912 заснував перший у Росії Інститут психології і до 1923 був його директором. Автор підручників з психології й логіки.
 
Чембержі Михайло ІвановичЧембержі Михайло Іванович (нар. 15.VІІ.1944, Ізмаїл) — педагог, компози­тор, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент АПН України з 1997, член Спілки композиторів і Спілки теат­ральних діячів України. З 1994 — дирек­тор Київської дитячої академії мистецтв.
 
Чепелєв Василь ІвановичЧепелєв Василь Іванович (нар. 25.ХІІ.1918, с. Росоші Воронезької обл.) — український педагог, член-кореспон­дент АПН СРСР (з 1968) і член-корес­пондент АПН України з 1993. В 1964—1971- директор НДІ педагогіки Украї­ни, з 1971 — завідувач кафедри Київського інституту культури. В 1966 1972 президент Педагогічного товари­ства України. Досліджує проблеми історії педагогіки, дидактики, культурно-освіт­ньої роботи.
 
Чепіга-Зеленкевич Яків ФеофановичЧепіга-Зеленкевич Яків Феофанович (12.V.1875 — 22.VІІІ.1938) — укра­їнський педагог і освітній діяч. В 1928— 1934 працював у Харкові в НДІ педаго­гіки України. Автор праць з проблем морального і трудового виховання, мето­дичних посібників і підручників з ук­раїнської мови й арифметики для почат­кової школи.
 
Червоні квіти"Червоні квіти" — двотижневий ілюстрований журнал для дітей шкільно­го віку. Виходив 1923—1931 в Харкові. До 1925 в ньому друкувалися лише літе­ратурні матеріали для дітей різного віку. З 1925 журнал визначився як орган для дітей середнього і старшого шкільного ві­ку. З 1931 виходив під назвою "Піонерія".
 
Черненко Юлія МиколаївнаЧерненко Юлія Миколаївна (нар. 8.VІ.1933, с. Тростянець Вінницької обл.) — український педагог, заслужений учитель України (з 1976), народний учи­тель СРСР (з 1979). З 1967 працює вчите­лем біології середньої школи № 7 м. Херсона.
 
Чернігівський колегіумЧернігівський колегіум — один з найстаріших середніх навчальних закла­дів на Лівобережній Україні. Заснований 1700 на зразок Києво-Могилянського. Фундатором Ч. к. був педагог, церков­ний діяч і письменник Іоанн Максимо­вич. Ч. к. створено на базі слов'яно-ла-тинської школи, переведеної з Новгорода-Сіверського. Навчання тривало 6 років. У колегіумі викладали загальноосвітні предмети: латинську і грецьку мови, історію, географію, математику, філософію. В 1776 заклад реорганізовано в духовну семінарію, що існувала до 1917.
 
Читальна машина для сліпих і сліпоглухихЧитальна машина для сліпих і сліпоглухих — апарат для читання сліпими і сліпоглухими друкованих ви­дань (книг, журналів) і текстів, надруко­ваних на друкарській машинці. Ч. м. поділяються на кілька типів, залежно від способу перетворення світлового сигналу, який надходить від графеми знаків надру­кованого тексту, в доступні сліпим або сліпоглухим умовні сигнали.
 
Читальний апаратЧитальний апарат — апарат для перегляду (читання) збільшених кадрів мікрофільмів і мікрокопій; один із засо­бів оргтехніки. Ч. а. являє собою проек­ційний апарат, в якому зображення кадру мікрофільму (мікрокопії) потрапляє через об'єктив і систему дзеркал на екран, вмонтований в апарат або розміщений зовні. Найпоширеніші — настільні Ч. а., використовувані як для мікрофільмів, так і для мікрокопій на прозорій або непро­зорій основі.
 
ЧитанняЧитання — вид психічної діяльності; виявляється в асоціюванні з зображення­ми літер звукових елементів мови (звуків, складів,  слів,  фраз).   Ч.  виявляється  у формі звукового мовлення, Ч. вголос, цієї першої форми Ч. розвинула вторинна асоціація — між написані словом і його значенням без його звукового виголошення (Ч. подумки).
 
Читання в дитячому садкуЧитання в дитячому садку ознайомлення дошкільнят з літературою,  яка відповідає їхнім віковим і психологічним особливостям; важливий засіб розумового, морального й естетичного виховання. До кола читання для дошкільників належать твори різних жанрів: вірші, побутові розповіді, казки, розповіді про природу тощо.
 
Читання динамічнеЧитання динамічне, читання швидке — читання з максимальною для людини швидкістю, яка забезпечує найкраще  сприймання, усвідомлення і засвоєння змісту тексту з обраним ступенем деталізації. Оволодіти таким читанням можна шляхом тренування з допомогою нескладних методичних засобів: тренажерів, фразескопів, тахістоскопів, таблиці Шульте тощо.
 
Читання дитячеЧитання дитяче — в широкому розумінні — твори художньої, науково художньої, науково-популярної літератури і художньої публіцистики для читання дітей і підлітків; у вужчому, спеціальному значенні — педагогічно спрямованні процес прилучення дітей і підлітків до літератури, виховання в них любові до книги. Організація Ч. д. — складова за­гального процесу виховання дітей. Ос­новну частину Ч. д. складають книги,  написані спеціально для дітей і підлітки
 
Читання з губЧитання з губ, з обличчя — зорове сприймання усної мови за видимими рухами мовних органів. Ч. з г. доповнює слухове сприймання мови, особливо в тих випадках, коли воно ускладнене об'єк­тивними причинами (сторонній шум, недостатня гучність, нечітке вимовляння) або своєрідними функціональними пору­шеннями (послаблення, втрата слуху), Формування здатності до Ч. з г. у глухих та слабочуючих вимагає спеціального навчання. Розвиток уміння читати з губ зумовлюється рівнем розвитку мови (володіння лексикою, граматичною будо­вою тощо). Навчання Ч. з г. становить важливий розділ роботи з розвитку усної мови в спеціальних дошкільних закладах і в початкових класах шкіл для глухих та слабочуючих дітей.
 
Читацька конференція дитя­чаЧитацька конференція дитя­ча — одна з форм керівництва позакласним читанням, яка полягає в обговоренні дітьми книг і творчості окремих письмен­ників у школі, бібліотеці, клубі тощо. Ч. к. д. проводяться за популярними твора­ми художньої класики й новинками художньої літератури. Ч. к. д. є дійовим засобом виховання читацької культури учнів лише в поєднанні з іншими форма­ми роботи над книгою.
 
Читацькі інтереси дітей Читацькі інтереси дітей — краще ставлення до творів певного змісту й видів літератури. Його визначають багато факторів: умови громадського життя, со­ціальні ідеали, культурний рівень суспіль­ства, стан літератури, вік дитини, її жит­тєвий досвід, освітній кругозір тощо. Ви­вчення й виховання Ч. і. д. вимагає великого педагогічного такту, всебічного врахування особливостей дитячої психіки.
 
Член-кореспондентЧлен-кореспондент — академічне звання в Україні і ряді зарубіжних країн (Білорусь,   Польща,   Росія,   Словаччина, Чехія, Франція та ін.). В Україні Ч.-к. обирають до складу Національної і галу­зевих академій наук за видатні успіхи в розвиткові науки. Право висувати канди­датів у Ч.-к. мають наукові установи, громадські організації та окремі особи. Ч.-к. обираються таємним голосуванням у відповідних відділеннях академій наук і затверджуються загальними зборами від­повідних академій.
 
Чопей ЛаслоЧопей Ласло (1.Х.1856, с. Ромочевиця Закарпатської обл. — 23.VI. 1934, Буда­пешт) — український мовознавець і педа­гог. Працював учителем гімназії у Буда­пешті (1883—1925). Автор підручників для українських шкіл Закарпаття ("Русь­ка читанка", 1890, тощо).
 
Чорнобаєва Марія ПилипівнаЧорнобаєва Марія Пилипівна (нар. 30.ІІІ.1928, с. Торканівка Вінниць­кої обл.) — український педагог, Герой Соціалістичної Праці (1968). З 1959 — директор школи-інтернату № 3 м. Дніп­ропетровська.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")