Monday, 15 August 2022
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Ц
Сторінок: 1
Слово Означення
Цай Юань-пейЦай Юань-пей (1868 — 1940) — китайський педагог, основний представ­ник педагогічної течії художньої освіти в Китаї. В 1912—1913 — міністр освіти Китайської республіки. Ц. Ю.-п. відіграв вирішальну роль у реформі системи осві­ти в Китаї в 1912, в результаті якої в загальноосвітній школі було запровадже­но 11- річний строк навчання й відмінено вивчення стародавніх конфуціанських класичних книг. Завдяки Ц. Ю.-п. та іншим педагогам було проголошено (1912) право всіх громадян на освіту. Ц. Ю.-п. сприяв дальшому розвиткові в Китаї жіночої освіти. В 1916—1923 — ректор Пекінського університету. В 1927—1928 Ц. Ю.- п. очолював у Нанкіні Національну академію освіти. З 1928 — президент АН Китаю.
 
Целевич Юліан АндрійовичЦелевич Юліан Андрійович (23.ІІІ.1843, с. Павелча Івано-Франківської обл. — 24.ХІІ.1892, Львів) —український істо­рик, педагог. З 1868 працював виклада­чем у гімназіях Львова та Станіслава. 1892 — голова Наукового товариства імені Шевченка.
 
Ценз освітнійЦенз освітній (від лат. census  — оцінка) — юридична норма, яка встанов­лює залежність громадянських прав чле­нів суспільства від рівня їхньої освіти. В Російській імперії існував Ц. о. на право одержання першого класного чину, звання "вольноопределяющегося" (до­бровольця) в армії тощо. В Україні немає Ц. о. Місце людини в суспільстві визна­чається її особистими якостями.
 
Центр освітиЦентр освіти — освітній заклад, який реалізує як загальноосвітні програми різного рівня, так і соціально значущі для свого регіону програми початкової про­фесійної і додаткової освіти згідно з лі­цензіями. Створюється як багатопрофільний самостійний заклад з гнучкою орга­нізаційною структурою, тісними зв'язками з освітніми закладами різного рівня, який дає можливості задовольняти освітні по­треби населення без врахування віку й рівня освіти.
 
Центральні школиЦентральні школи — 1) Загаль­ноосвітні  початкові  школи,   створені в результаті злиття низки дрібних, часто одно- або двокомплектних сільських шкіл у ряді зарубіжних країн (США, Канада, Данія, Норвегія, Швеція тощо). 2) Середні школи у Франції, засновані 1795 за проектом Лаканаля і Дону. Створювалися по одній у департаменті. Програми цих шкіл будувалися в дусі нових просвітительних ідей. Ц. ш. давали різнобічну природничо-наукову й гумані­тарну освіту. Ц. ш. були закриті в 1802 Наполеоном.
 
Центри мовлення і письма

Центри мовлення і письма — специфічні психофізіологічні утворення, розміщені у лівій півкулі мозку у лобовій і скроневій його долях.

 
Церковнопарафіяльні школиЦерковнопарафіяльні школи початкові школи при церковних пара­фіях. Див. Парафіяльні школи.
 
Цехові школиЦехові школи — світські початкові загальноосвітні школи для дітей ремісни­ків. Почали створюватися в XIIIXIV ст. в містах Західної Європи з ініціативи цехів і утримувалися на їхні кошти. В Ц. ш. навчали читання, письма, лічби, елементів геометрії і природознавства. Ц. ш. давали лише загальноосвітню під­готовку, а ремеслом учні оволодівали в родині або в цеху. Навчання в Ц. ш. велося рідною мовою. В кінці середньо­віччя Ц. ш., об'єднуючись з гільдійськи­ми, поступово перетворилися на міські або бюргерські, що утримувалися коштом міського самоврядування. В Україні цехи у Львові, Перемишлі, Києві, Кам'янці (тепер Кам'янець-Подільський) та інших містах організовували професійне на­вчання ремесел цеховими майстрами. ВXVIXVII ст. в Україні та в Білорусі ремісничі цехи відіграли значну роль у створенні братських шкіл.
 
Цілісна психологіяЦілісна психологія — один з на­прямів психологічного дослідження, запропонований ляйпцизькою психоло­гічною школою на початку XX ст., який виходив з визнання цілісного характеру психічної діяльності. За сучасними уяв­леннями, психічні процеси й стани є цілісними об'єктами, вони об'єднані у вищу системну цілісність.
 
Ціллер (Ziller) ТуїсконЦіллер (Ziller) Туїскон (22.ХІІ.1817 —20.ІV.1882) — німецький педагог, один з найбільш відомих послідовників Й. Ф. Гербарта. В 1862 Ц. організував при Ляйпцизькому університеті учитель­ську семінарію і при ній дослідну народ­ну школу, в 1862 — "Товариство наукової педагогіки", яке незабаром стало цент­ром німецького гербартіанства. Ц. розви­вав і методично використовував стосовно народної школи ідеї Гербарта і сприяв впровадженню їх в шкільну практику. З іменем Ц. пов'язане опрацювання теорії культурних ступенів, згідно з якою дити­на у своєму розвиткові повторює основні стадії історичного розвитку цивілізації.
 
Ціннісні орієнтаціїЦіннісні орієнтації — вибіркова, відносно стійка система спрямованості інтересів і потреб особистості, зорієнто­вана на певний аспект соціальних цінностей. Ц. о. формуються в процесі соціального розвитку індивіда, його учас­ті в трудовому житті. Виховання людини можна розглядати як керування станов­ленням або зміною її Ц.о.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")