Tuesday, 25 January 2022
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Х
Сторінок: 1
Слово Означення
Харківська жіноча недільна школаХарківська жіноча недільна школа - заснована 1862 X. Д. Алчевською. Була одним з педагогічних центрів освіти дорослих в Україні. Навчання проводилося безплатно. В школі поряд з вивченням обов'язкових предметів учні читали твори класиків української та інших літератур. Колектив учителів школи під керівництвом X. Д. Алчевської взяв участь у підготовці тритомного бібліографічного посібника "Що читати народові?" (1888—1906), навчального по­сібника "Книга дорослих" (вил. 1—3; 1899—1900). Існувала до 1919.
 
Харківське товариство грамот­ності"Харківське товариство грамот­ності", Харківське товариство поши­рення в народі грамотності. Засноване 1869 прогресивною інтелігенцією міста на чолі з професором М. М. Бекетовим. За час існування відкрило в Харкові ряд народних шкіл, жіночу ремісничу, деко­ративно-малювальну й 4 недільні школи, а також 5 безплатних бібліотек-читалень; 1903 заснувало народний будинок. Това­риство видавало науково-популярну та художню літературу, створило музей навчально-наочних посібників тощо.
 
Харківський колегіумХарківський колегіум — навчаль­ний заклад, створений за зразком Києво-Могилянської колегії. Заснований 1721 у Білгороді як семінарія. У 1727 переведе­ний до Харкова. В колегіумі вивчали граматику, піїтику, риторику, філософію та ін. У 1765 створено додаткові класи для світських осіб, яким викладали нові мови, російську літературу й мову, мате­матику, географію, інженерну справу, архітектуру, артилерію з геодезією, малю­вання, а згодом — і фізику та природ­ничу історію (1773 ці класи виділилися в окреме Казенне училище). X. к. був центром освіти Слобідської України до початку XIX ст. В колегіумі навчалися представники всіх верств населення. У колегіумі викладав Г. Сковорода (1759 — 1764). Після відкриття Харківського уні­верситету (1805) X. к. став вузькостано­вим навчальним закладом, пізніше — духовною семінарією.
 
Харківські курси для робіт­никівХарківські курси для робіт­ників — позашкільний освітній заклад, організований 1900 з ініціативи прогре­сивної інтелігенції. З обов'язкових пред­метів тут вивчали російську, французьку і німецьку мови, арифметику, алгебру, геометрію, тригонометрію, бухгалтерію, креслення й малювання. Заняття прово­дились у вечірній час і в неділю. В 1907 при курсах було створено спеціальне від­ділення для жінок. Припинили існування в період політичної реакції 1907—1910.
 
Хедер Хедер — єврейська релігійна (конфесій­на) початкова школа для хлопчиків. Виникла в епоху середньовіччя і зберег­лася до Нового часу. В Україні за поло­женням 1853 існували приватні платні і громадські безплатні X. Навчання в X. зводилося до засвоєння обрядів, молитов і релігійних заповідей, читання й тлума­чення Біблії й Талмуда. На початку XX ст. з'явилися так звані "зразкові", "рефор­мовані" X., де, крім релігії, вивчали російську мову і арифметику. X. існували в Україні до 1917.
 
Хіду-коледжХіду-коледж — перший вищий на­вчальний заклад європейського типу в Індії, відкритий у Калькутті в 1817. Най­більше місце в навчальному плані відво­дилося англійській мові.
 
Хімія в школіХімія в школі — навчальний пред­мет, змістом якого є основи хімії — нау­ки про речовини, їхні склад і будову, про процеси перетворення одних речовин в інші.
 
ХЛУП (Chlup) ОтакарХЛУП (Chlup) Отакар (31.VІІІ.1875, Босковіце, Моравія — 14. V. 1965, Прага) — чеський педагог. У 30-х роках Х. виступав з різкою критикою «новаторства», яке ґрунтувалося на прагматизмі, за збереження прогресивних традицій чеської педагогіки, зокрема спадщини Я.А. Коменського. В 1954 Х. створив при АН Чехо – Словаччини кабінет педагогіки, перетворений згодом в Інститут педагогіки імені Я.А. Коменського  АН  Чехо – Словаччини, який він очолював до 1960. Х. виступав за «систематичне» виховання, яке – поєднує систематичну загальну освіту з вихованням моральним, фізичним і естетичним. У 60 – х роках Х. очолював роботу по складанню нових навчальних планів, програм і підручників для загальноосвітньої школи Чехо – Словаччини.
 
Холл Ґренвілл СтенліХолл  Ґренвілл Стенлі (1.ІІ.1846, Ашфілд, шт. Массачусетс — 24.ІV.1924, Вустер, шт. Массачусетс) — американ­ський психолог, один з основоположників педології, прихильник експериментальної педагогіки. В 1881—1888 — професор психології університету Джона Гопкінса (м. Балтімор). В 1888 став президентом університету Кларка, де створив перший у США Інститут дитячої психології. Один з організаторів і перший президент (1892) Американської психологічної асоціації. Створив теорію рекапітуляції, за якою дитина у своєму індивідуальному розвит­кові повторює головні етапи історії люд­ського роду. Заснував у США три психо­логічні журнали.
 
Хропко Петро ПанасовичХропко Петро Панасович (нар. 15.ІІІ.1928, с. Прихідьки Полтавської обл.) — український філолог і педагог, дійсний член АПН України з 1993. З 1976 завідує кафедрою української літератури Українського педагогічного університету імені М. Драгоманова. Автор підручників з української літератури для середньої школи і педагогічних вузів.
 
Художнє вихованняХудожнє виховання — складова ес­тетичного виховання; формування засоба­ми мистецтва естетичного сприймання, розвиток художньо-творчих здібностей людини в різноманітних галузях мистец­тва, потреби вносити в життя прекрасне. Метою X. в. є розвиток інтересу до мис­тецтва, формування в людини вміння сприймати, розуміти та оцінювати твори мистецтва, естетичної свідомості (смаків, поглядів, потреб) тощо. X. в. здійснюєть­ся в родині, дошкільних закладах, у за­гальноосвітніх школах, середніх і вищих навчальних закладах, у позашкільних, культурно-освітніх закладах, у художній самодіяльності.
 
Художнє виховання дошкіль­никівХудожнє виховання дошкіль­ників — педагогічно орієнтоване вихо­вання художніх смаків і здібностей, здійснюване відповідно до вікових і психологічних особливостей дітей 3—7 років. Розвиток у дітей почуття прекрас­ного сприяє їхньому моральному вихо­ванню й розширенню розумового круго­зору.
 
Художньо-промислова школа Художньо-промислова школа в Кам'янці-Подільському. Діяла 1905— 1931. Мала різні профілі й назви: Рису­вальні класи з керамічним відділенням (1905—1908),  Художньо-реміснича на­вчальна майстерня (1909—1920), Худож­ньо-промисловий технікум імені Г. Ско­вороди (1921—1923), Художньо-промис­лова школа (1923—1931). Школа випускала майстрів народних промислів, виготовляла зразки художньої кераміки за мотивами подільського орнаменту і фольклору. В 1931 була реорганізована у склопорцеляновий технікум, згодом — Кам'янець-Подільську дитячу художню школу.
 
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ДИТЯЧАХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА ДИТЯЧА   — вид художньої літератури, який відповідає за змістом і формою віковим особливос­тям юних читачів. Ця література враховує образність мислення, емоційну насиче­ність сприймання, дієвість і практичну спрямованість уяви дітей, їхній підвище­ний інтерес до простих, зрозумілих, цільних героїв, до жвавої, динамічної дії, до цікавої й захоплюючої фабули. Жанри X. л. д. різноманітні.
 
Художня література в навчаль­ній роботі Художня література в навчаль­ній роботі школи — використання художніх творів у процесі навчання та виховання. З кожного навчального пред­мета вчитель організує читання X. л., яка є важливим джерелом знань учнів. Педа­гогічно спрямоване читання X. л. зміц­нює інтерес учнів до основ наук, збуджує їхню творчу активність, збагачує й розви­ває мову, підвищує загальну культуру, чинить значний виховний вплив на дітей.
 
Художня освітаХудожня освіта як форма підготов­ки майстрів образотворчого мистецтва зародилася в далекому минулому — у Стародавній Греції і Стародавньому Римі, Єгипті, Китаї, Індії та інших країнах. У середньовіччі дістало великого поширен­ня навчання образотворчому мистецтву в майстернях великих художників. З XVI ст. в ряді європейських держав ви­никають художні школи-академії, в яких складається система навчання живопису, малюнка, композиції. В Україні в другій половині XIX — на початку XX ст. відкрилася художня школа в Києві, художнє училище в Одесі тощо. Нині в Україні діє мережа художніх вузів, учи­лищ і шкіл. Середню художню й загальну освіту дають середні художні школи. Спеціалістів з середньою X. о. готують художні й художньо-промислові училища, училища (технікуми) декоративно-прикладного мистецтва і театральні художньо-технічні училища. Вищу освіту дають художні академії мистецтв і ху­дожньо-промислові інститути.
 
Художня самодіяльність ді­тей

Художня самодіяльність ді­тей — позакласні й позашкільні заняття різними видами мистецтва (музикою і співом, хореографією, образотворчим, театральним мистецтвом). X. с. д. сприяє естетичному вихованню дітей, розвиткові їхніх творчих здібностей і художнього смаку. Найважливіша педагогічна вимога до X. с. д. —відповідність змісту та обся­гу художнього матеріалу віковим особли­востям і можливостям дітей.

 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")