Вітальна сторінка
Wednesday, 20 October 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Блоки самостійної роботи
Тема:

Школа та педагогіка в країнах Західної Європи та Північній Америці (ХVІІ – ХVІІІ століття)

Мета:

Поглибити знання студентів з питань формування освітньої системи в Північній Америці (ХVІІ – ХVІІІ століття) та навчити самостійно заповнювати структурно-логічні історико-педагогічні схеми.

Питання для опрацювання:

 

 1. Педагогічна думка Франції ХVІІІ століття (К.Гельвецій, Д.Дідро).
 2. Проекти реформ народної освіти в епоху французької буржуазної революції.
 3. Школа та просвітницько-педагогічна думка у Північно-американських Штатах в епоху Європейської Просвіти (Бенджамін Франклін, Томас Джефферсен).

 

Список рекомендованої літератури:

 

 1. Гельвеций К.А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. –М. Соцэкгиз, 1938, с. 403 - 427.
 2. Дидро Д. Систематическое опровержение книги Гельвеция «О человеке». – Собр. Соч. М.: ГИХЛ, 1940, т.2, с. 120-242.
 3. История педагогики. Часть 2.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 4. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики //Сост. и автор вводных статей А.И. Пискунов, 2-е изд. – М, 1981.

 

Форма контролю:

Заповнити структурно-логічну схему та відповісти на запитання:

 

 1. Скласти таблицю порівняльної характеристики основних педагогічних категорій в історії зарубіжної педагогіки ХУІ –ХУІІІ ст.
 2. 1 Автор, епоха, держава
  2 Характеристика епохи, світогляду
  3 Фактори розвитку особистості
  4 Мета та задачі виховання
  5 Принцип природовідповідності
  6 Місце виховання (сім'я, школа)
  7 Задачі змісту і принципи навчання
  8 Форми організації навчання
  9 Трудове виховання
  10 Моральне виховання
  11 Інші аспекти виховання
  12 Учитель-вихователь вимоги до нього
  13 Оцінка педагогічної теорії

 3. Виписати назви основних педагогічних творів, авторів педагогічних теорій, коли вони були написані.
 4. Поміркуйте над запитаннями:
  • який зв’язок між світоглядом Я.Коменського і його трактуванням мети виховання?
  • в чому полягає класовий компроміс педагогіки Д.Локка ?
  • чому Д.Локк негативно відноситься до теорії “врожденных идей” ?
  • що спонукало Ж.Руссо до обгрунтування теорії “естественного свободного воспитания»?

 

Підготувати розгорнутий план - конспект відповіді на 1,2,3 запитання.

 
Тема:

Школа та педагогічна думка України та Росії ХVІІІ століття.

Мета:

Ознайомити з особливостями педагогіки Нового часу.

Питання для опрацювання:

 

 1. Епоха просвітництва: культурно-політичний аспект української історії [5, 209-289]. Роль Києво-Могилянської академії у культурно-освітньому житті Європи [1, 100-103].
 2. Педагогічна діяльність В., Л.Магницького, В.Бецького, Ф.Янковича, С.Яворського [7, 507], Ф.Прокоповича [7, 507-508].

 

Список рекомендованої літератури:

 

 1. Антология педагогической мысли ХVІІІ ст. –М. Педагогика. – 1985.
 2. Історія української педагогіки: За редакцією М. Стельмаховича. – К. 1999,- С.100-103.
 3. История педагогики. Часть 2.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998, с.61-62, 66-74, 76-80, 83-90.
 4. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні / під ред. М.Ярмаченко /. – К.: 1991, розділ 3, с.74-124.
 5. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: «Артек», 1999, с.209-289.
 6. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К.: Вища школа, 1988.
 7. Фіцула М. Педагогіка. - К., с. 503-509.

 

Форма контролю:

Підготувати відповіді на запитання:

 

 1. Заповніть таблицю:
 2. Діяч епохи просвітництва Роки плідної діяльності Особливості внеску у розвиток педагогічної культури
  В.Татіщев    
  Л.Магницький    
  В.Бецькой    
  Ф.Янкович    
  С.Яворський    
  Ф.Прокопович    
 3. Назвіть характерні особливості діяльності Києво-Могилянської Академії у ХУІІІ ст.
 4. Які традиції навчання і виховання епохи Українського відродження необхідно творчо відновлювати в сучасній школі і педагогіці?

 

 
Тема:

Стан школи, освіти та педагогічної думки України у складі Російської держави (до 90 років ХІХ століття).

Мета:

Ознайомлення з особливостями педагогічного розвитку України ХІХ століття.

Питання для опрацювання:

 

 1. Системи початкової та середньої освіти у ХІХ столітті [2, 127-146].
 2. Розвиток педагогічної думки на Україні (І.Котляревський, І. Тимковський, Т.Шевченко, О. Духнович, І. Франко, Л. Українка) [2, 228-294].
 3. Погляди Л. Толстого на народну школу [3, 183-186].
 4. Шкільні реформи 60-70 років ХІХ століття [2, 127-146].

 

Список рекомендованої літератури:

 

 1. Любар О. Стельмахович М. Федоренко Д. Історія української педагогіки. Київ, 1999.
 2. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні: Нариси / Під. ред. М. Ярмаченко. – К., 1991.
 3. История педагогики. Часть 2.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 4. М.Левківський. Історія педагогіки. Підручник.-Київ, ЦНЛ, 2003,-360 с.

 

Форма контролю:

Письмово відповісти на запитання:

 

 1. Розкрийте основні особливості системи початкової та середньої освіти ХІХ століття. Мотивуйте свої судження.
 2. Складіть коротке есе діяльності видатних діячів ХІХ століття.
 3. Перепишіть до своїх конспектів п'ять висловлювань С.Духновича. Придумайте для всіх цитат спільний заголовок.

 

“Люби свій народ не тому, що він славний, - а тому, що він твій”. “Хто стидається за свій народ, той сам себе стидається”.

“Цивілізація нашого часу – це утрата природної свободи. Людина цивілізована, або, як кажуть, освічена, відтягується від свого роду, притягується до чужого, вона працює для чужого, вона задоволена своїм, своє сукно їй здається грубим. Та коли чужинці обскакують її, тоді вона заздрить своїм, зітхаючи: “ О коли б я був зостався при своєму, не був би я тепер на сміх чужим і своїм”.

“Македонському царю Філіпу радили прогнати наклепника, який поширював про царя погані розмови. Розумний цар відповів радникам: “Ні! Я не прожену свого супротивника. Хай поширює свої наклепи про мене у моєму царстві, тут мене всі знають… Хай залишиться дома, тут йому вірять тільки такі, як він сам”.

“Багато листя на дереві – мало плодів; багато бесіди – мало розуму”. “Де сови гучать і скрегочуть сороки, там соловей мовчить”.

 
Тема:

Педагогіка та школа в період капіталізму (ІІ пол. ХІХст.).

Мета:

Усвідомити проблеми просвітницького змісту ІІ пол. ХІХ ст., проаналізувати вплив революційно-демократичного руху на розвиток школи та педагогіки.

Питання для опрацювання:

 

 1. Педагогіка революційного демократизму (погляди М.Г.Чернишевського, М.О. Добролюбова).
 2. Ідеї вільного виховання в педагогічних поглядах Л.Толстого.
 3. Екскурсія по педагогічних місцях Херсонщини.

 

Список рекомендованої літератури:

 

 1. Антология педагогической мысли в России второй половины ХІХ – нач. ХХ века -М.; Педагогика, 1990г.
 2. Вахтеров В.П. Основы новой педагогики: Антология педагогической мысли в России второй половины ХІХ – нач. ХХ века - М.; Педагогика, 1990г.
 3. Толстой Л.Н. Азбука. Новая азбука.- М., Просвещение, 1987.
 4. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России (Сост. С.Ф.Егоров. –М.; Просвещение, 1986.)
 5. М.В.Левківський. Історія педагогіки. Підручник.-Київ, ЦНЛ, 2003.-360 с.

 

Форма контролю:

 

 1. Написати анотацію, тобто лаконічну інформацію, про зміст роботи М.Г.Чернишевського “Ясная поляна. Школа” (Хрестоматія по історії школи в Росії, с. 181-194).
 2. Зробіть критичні нотатки про роль дитячої природи та її права в статті М.О.Добролюбова “О значении авторитета в воспитании” (Хрестоматія з історії школи і педагогіки в Росії, с. 195 –213).
 3. Ознайомтесь з підручником Л.Толстого “Азбука”. Зверніть увагу на її методичну частину.
 4. Продумайте відповіді на запитання:
  • У чому особливість суспільно-політичного руху в Росії 60-років ХІХ століття і боротьби навколо основних проблем виховання та освіти?
  • Як визначає роль початкового навчання Л. Толстой?
  • Які вимоги ставить Л. Толстой до вибору дитячої гри і її дидактичних можливостей?
  • Яким чином розкрита Л.Толстим ідея вільного виховання дітей?
  • У чому полягає демократизм педагогічних ідей Чернишевського, Добролюбова.
  • Які вимоги висували революціонери - демократи в боротьбі за народну освіту?
  • Яке місце у вихованні дітей відводили революціонери - демократи сім'ї?

 

 
Тема:

Зарубіжна школа та педагогіка кінця ХІХ -початку ХХ століття.

Мета:

Ознайомитися з особливостями формування класичної педагогіки Нового часу, різновидами парадигм на межі століть.

Питання для опрацювання:

 

 1. Парадигми історії зарубіжної педагогіки: педагогічний традиціоналізм та нове виховання або реформаторська педагогіка.
 2. Основні течії в педагогіці традиціоналізму: соціальна педагогіка, релігійна педагогіка та педагогіка філософського спрямування (Дюркгейм, Наторп, Штайнер, Сартр).
 3. Реформаторська педагогіка – теоретична база діяльності школи кінця ХІХ – початку ХХ століття (Декролі, Кей, Мейман, Лай, Торндайк, Роджерс, Біне, Д'юі, Монтессорі, Кершенштейнер).
 4. Реакційна ідеологія ХХстоліття у відображенні фашистської педагогіки (Крик, Гюнтер).

 

Список рекомендованої літератури:

 

 1. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века – М.: 1999.- 208 с.
 2. Джуринский А.Н. Школа Франции. Пора перемен. – М.: 1998- 80 с.
 3. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М: 1999.- 200с.
 4. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М.: 1998. (гл.3, с 217-241).
 5. Джуринский А.Н. История педагогики Гл.15., с.307-329.- М.:1999.

 

Форма контролю:

Підготувати відповіді на запитання:

 

 1. Які особливості притаманні зарубіжній школі і педагогіці к. ХІХ – поч. ХХст.?
 2. Що ви знаєте про педагогічний традиціоналізм та його представників?
 3. Розкрийте основні теорії та ідеї Нового виховання або реформаторської педагогіки.
 4. Які експериментальні школи початкової освіти на Заході виникли до ІІ світової війни?
 5. Назвіть представників реформаторської педагогіки. Проаналізуйте їх внесок у освітянську справу.

 

 
Тема:

Шкільна практика і педагогічна думка кінця ХІХ початку ХХ століття.

Мета:

Ознайомитись з особливостями громадсько-педагогічного руху за національну освіту в Україні кінця ХІХ - поч. ХХ століття.

Питання для опрацювання:

 

 1. Педагогічні ідеї М.Грушевського, М.Драгоманова, Б.Грінченка.
 2. Становище освіти в українській народній республіці.
 3. Педагогічні ідеї І. Огієнка, С.Русової.

 

Список рекомендованої літератури:

 

 1. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994р.
 2. Любар О. Історія української педагогіки. – Київ, 1999.
 3. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні: /під ред. М. Ярмаченко/. – К.: 1991.
 4. Нариси історії українського шкільництва. – 1905-1933рр. Навчальний посібник / Заг.ред. О.Сухомлинського. – К.: 1991.
 5. Фіцула М.Педагогіка. – К.: “Академія”, 2000.

 

Форма контролю:

 

 1. Підготуйте конспекти та реферати.
 2. Дайте відповіді на наступні запитання:
  • Що спричинило появу Валуєвського циркуляру? Назвіть основні його положення.
  • Назвіть основні етапи освітньої діяльності земств в Україні до 1917 р.
  • Які події зумовили виникнення Всеукраїнської спілки вчителів і діячів народної освіти?
  • Виходячи із знання основних праць М.С.Грушевського, назвіть основні його педагогічні погляди. Що їх об'єднує? З чого складається їх актуальність?
  • Чи не заперечує національна система освіти та виховання, яку розробила С.Ф.Русова, залученню молоді до здобутків «загальнолюдської» культури?

 

Мотивуйте свою відповідь.

 
Тема:

Школа та педагогіка Західної Європи та США (1918-39р.).

Мета:

Ознайомитися з особливостями міжвоєнного етапу нової історії на Заході.

Питання для опрацювання:

 

 1. Шкільні реформи цього періоду.
 2. Особливості виховних систем країн Заходу. [Німеччина (Веймарська республіка), Італія, США].
 3. Розробка моделі нової людини, змісту, організації та методів її формування.

 

Список рекомендованої літератури:

 

 1. Джуринский А.Н. История педагогики. М.: 1999.
 2. История педагогики. Часть 2.- Под редакцией А.И.Пискунова. – М., 1998.
 3. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики.

 

Форма контролю:

Скласти розгорнутий план відповіді на пункти плану.

 
Тема:

Школа і освіта за часів радянського будівництва.

Мета:

Ознайомитися з особливостями перебудови системи народної освіти і школи в післяреволюційний період.

Питання для опрацювання:

 

 1. Політико-ідеологічна спрямованість завдань, структури та змісту загальної освіти після Жовтневої революції (1917р.).
 2. Проблеми змісту та методів навчально-виховної роботи в школі 20-х років.
 3. Руйнівний вплив Сталінщини на педагогіку і школу в 30-ті роки.
 4. Діяльність і провідні педагогічні ідеї визначних учених і просвітних діячів 30-х років ХХ ст. (П.Блонський, С.Чавдаров, В.Ващенко, В.Масальський, С.Шацький, Л.Виготський).
 5. Педагогічна наука і школа в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945р.р.). Зміни в навчальних планах і програмах. Політизація та ідеологізація школи.

 

Список рекомендованої літератури:

 

 1. Антология педагогической мысли Украинской ССР/ Сост. Н.П.Калиниченко и др. – М.: Педагогика, 1988.
 2. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1917-1941 гг. – М.: Педагогіка, 1991.
 3. Хрестоматия по истории советской школы и педагогики. // Под ред. А.Н.Алексеева. – М., 1972.
 4. Кравець В.П. Історія освіти і школи України. – Тернопіль, 1994.
 5. История педагогики. Часть 2.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 6. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933). Навчальний посібник.- За ред. О.Сухомлинської – Київ, 1996.

 

Форма контролю:

 

 1. Підготувати конспекти і реферати.
 2. Заповнити таблицю:
 3. Видатний діяч Роки життя Особливості внеску в педагогіку цього періоду
       

 

 
Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")