Wednesday, 20 October 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Семінарські блоки
Тема:

Я.А.Коменський - засновник.

Мета:

Навчити студентів працювати з історико–педагогічною літературою, виділяти та аналізувати педагогічні ідеї Я. Коменського на основі текстуального вивчення окремих розділів “Великой дидактики”.

Завдання:

 1. Скласти за “Великою дидактикою” план переказу Вступу, короткий конспект XXVIII, ХХІХ.
 2. Вивчити 4, 9, 12 розділи “Материнської школи”.
 3. Виписати в таблицю дидактичні принципи і висловлювання Я.Коменського, що сформульовані в ХVІ - ХVІІІ розділах “Великой дидактики”, про кожний із принципів.

Питання для обговорення:

 1. Життя та педагогічна діяльність Я. Коменського.
 2. Мета виховання. Метод виховання та навчання за Я. Коменським.
 3. Трактування Я. Коменським принципу природовідповідності.
 4. Моральне виховання за Я.А. Коменським.

Теми рефератів та творчих завдань:

 1. Написати реферат “Ян Коменський та ми”.
 2. Розробити програму екскурсії “Педагогічна книга Я. Коменського”.

Література:

 1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. – М., Просвещение – М., 1982 – Т.1.
 2. Коменский Я.А. Мир чувственных вещей в картинках // там же. – Т.2.
 3. Альт Р. Прогрессивный характер педагогики Я. Коменского. М., 1959г.;
 4. История педагогики, Часть II // под редакц. А.Пискунова, М., 1998г.;
 5. Джибладзе Г.Н. Философия Я.Коменского.– М., 1982г.;
 6. Красновский А.А. Ян Амос Коменский. – М., 1953г.;
 7. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. “История педагогики”. Учебник для педвузов. –М., 1982г. – с.27-39.
 8. М.В.Левківський. Історія педагогіки: Підручник.-Київ, 2003.
 9. Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменский. – М., 1970г.;
 10. Митюров Б.Н. Педагогические идеи Яна Амоса Коменского на Украине. – К., 1971.
 11. Смоляницкий С.В. 3 века Яна Амоса Коменского – М., 1967г.
 12. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики // Сост. А.И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1981.
Методичні рекомендації:

“Коменський - загальнолюдське явище”, - писав Д.О. Лордкипанідзе. Його вплив на розвиток педагогічної думки неможливо переоцінити, спадщина Коменського невичерпна; немає жодної педагогічної думки, яка б ним не була розглянута.

Зрозуміти спадщину творчості Коменського допоможе вивчення його класичної праці “Велика дидактика”. Спочатку рекомендуємо ознайомитись з життям та діяльністю видатного чеського педагога за підручником [5,с.27-29],[5а,с.39-78], а далі скласти план переказу вступу та конспект 28, 29 розділів.

Я.Коменський постійно знаходився у пошуках закономірностей педагогічних явищ, тому він пропонує принцип природовідповідності всіх педагогічних засобів. Цією думкою охоплена вся його педагогічна теорія, а особливо дидактика.

Важливою аналітичною справою є оформлення порівняльної таблиці сучасних дидактичних принципів та висловлювань Я.Коменського [9,с.111-130]. Особливу увагу приділіть вивченню дидактичних поглядів Коменського. Вперше він розкрив сутність дидактичних принципів, таких як наочність (“золоте правило дидактики”), свідомість та активність навчання, поступовість та систематичність набуття знань, міцність засвоєння знань та навичок).

Вперше в історії педагогіки Я. Коменський розробив принципи побудови системи шкільної освіти, виходячи з вікової періодизації, необхідно знати її ланки, а також зміст освіти на кожній ступені. Для вчителя початкових класів особливий інтерес представляє програма школи початкового навчання, тому рекомендуємо більш детально опрацювати розділ ХХІХ “Великої дидактики” – “Ідея школи рідної мови”. Порівняйте початкову освіту у Коменського із змістом освіти у сучасній початковій школі.

Однією з видатних наробок педагога є розробка класно-урочної системи навчання.

Педагогіка Я. Коменського охоплена думкою виховання людяності. Методика морального виховання розписана Я. Коменським у розділі ХХІІІ, який має назву “Метод морального виховання”, законспектуйте її.


Тема:

Педагогічні погляди англійських та французьких просвітителів

Мета:

Навчити студентів працювати з історико–педагогічною літературою та аналізувати її.

Завдання:

 1. Скласти із “Мысли о воспитании” Д. Локка план переказу §64, §72, § 73, §110, §128; зробити цитатні виписки, чому навчати джентльмена §147, 160, 162, 163, 178, 179, 180, 187, 201, 202, 204, 206, 209, 210, 211.
 2. Скласти план переказу книги Ж.Ж. Руссо “Эмиль или о воспитании”, зробити короткий конспект другого розділу.

Питання для обговорення:

 1. Загальна характеристика діяльності і світогляду Д. Локка.
 2. Мета і засоби виховання за Д. Локком.
 3. Програма виховання та навчання джентльмена.
 4. Ж.Ж. Руссо і його соціальні погляди.
 5. Провідні ідеї педагогічної системи Ж.Ж. Руссо.
 6. Порівняльна характеристика поглядів Гельвеція та Дідро (самостійно).

Теми рефератів та творчих завдань:

 1. Скласти діалог з теми: Ж.Ж. Руссо та Я. А. Коменський про покарання.
 2. Традиції Д. Локка в системі виховання Англії.
 3. Скласти рецензію на роботу Д. Локка “Мысли о воспитании” та Ж.Ж.Руссо “Эмиль или о воспитании”.

Література:

 1. Хрестоматія з історії зарубіжної педагогіки. – Укл. А.І.Піскунов, М., 1981.
 2. История педагогики. Часть 2// Под ред. А.Пискунова. – М.: 1998.
 3. Н. Константинов и др. История педагогики. – М.: Просвещение, 1982.
Методичні рекомендації:

Дж. Локк (1632-1704) – видатний англійський філософ і педагог. Він жив у ту історичну епоху, коли в Англії відбулася буржуазна революція (1648), яка була названа компромісом між принцом В.Оранським та буржуазним парламентом. (Д.Локк – син класового компромісу).

Під час вивчення теми рекомендуємо прочитати за підручниками загальну характеристику діяльності і світогляду, особливо емпірікосенсуалістичні погляди Д.Локка [2, с. 33 – 39; 3, с. 39 - 44].

Головним педагогічним твором Д.Локка є “Мысли о воспитании”. Прочитавши текст, складіть розгорнутий план переказу §64, §72, §73, §110, §128, а також цитатні виписки, чому навчати джентльмена. У кожному розділі “Фізичне”, “Моральне”, “Розумове”, “Трудове виховання” треба відмітити провідні методи виховання. Наприклад, у розділі “Моральне виховання” – методи заохочення, покарання та свідомої дисципліни.

Треба також зазначити основний принцип виховання за Д.Локком – корисність. До видатних просвітників ХVІІІ століття відноситься Ж.Ж. Руссо (1712-1778 р.р.).

У програму вивчення входить його роман - трактат “Эмиль, или О воспитании”.

Спочатку за підручниками [3, с. 44 – 52; 2, с. 41 - 48] прочитайте матеріал про соціально-політичні, філософські погляди Ж.Ж. Руссо. Ознайомлення з педагогічними поглядами дає можливість проаналізувати “Естественное” та “Свободное” виховання, зробити відповідні виписки.

Законспектуйте основні вікові періоди за Руссо. Після цього можна звернутися до роману. Кожний з чотирьох розділів співвідноситься до певного вікового періоду. Особливо зверніть увагу та складіть короткий конспект другого розділу книги Ж.Ж.Руссо.


Тема:

Школа і педагогіка в період розпаду феодалізму та зародження капіталістичних відносин (ХVІІІ - ХІХ ст. І половина).

Мета:

Ознайомитися з реформами XVII ст., їх особливостями та впливом на розвиток педагогічної думки в Росії і на Україні. Проаналізувати внесок видатних діячів суспільно-політичної думки цього часу.

Завдання:

 1. Вивчити реформаторські спрямування в історії педагогіки ХVІІІ ст., поч. ХIХ ст. Оформити вивчене в таблицю.
 2. Зробити витяги моральних “поучений” з твору 1717 р. “Юности честное зерцало” в Хрестоматії з історії школи та педагогіки в Росії, с.49-50.
 3. Прочитайте “Благодарный Еродий” Г.С.Сковороди в кн. “Антология педагогической мысли УССР”, с.143-151. У чому зв'язок твору з педагогікою.
 4. Ознайомитися з рисами педагогічної творчості Л. Магницького (Історія педагогіки, під ред. А.І.Піскунова, Ч.2, с. 66 - 68).
 5. Культурно-політичні орієнтації в ідеології Кирило-Мефодіївського товариства.

Питання для обговорення:

 1. Просвітницькі реформи ХУІІІ ст.. Статути навчальних закладів 1786, 1804, 1828 р., їх сутність.
 2. Просвітня діяльність декабристів.
 3. Розвиток школи і педагогічної думки на України (Феофан Прокопович, Г.С. Сковорода, Я.П. Козельський).

Література:

 1. Антология пед. мысли Украинской ССР // М.Я. Кондаков, - М. Педагогика, 1988.
 2. Історія педагогіки, за ред. А.І. Піскунова, Ч. 2.
 3. М.В.Левківський. Історія педагогіки.: Підручник.-Київ, ЦНЛ, 2003.
 4. Мирослав Попович. Нарис історії культури України. – К.: “Артек”, 1999 р. – 728 с.
 5. Розвиток народної освіти і пед. думки на Україні. Нариси // М.Д. Ярмаченко, - К.: Рад. шк., 1991.
 6. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. // Сост. С. Егоров – М., 1986 р.
Методичні рекомендації:

Важливим етапом вивчення вітчизняної педагогічної культури є ХVІІІ – перша половина ХІХ століття. Зверніть увагу на реформаторські спрямування цього періоду (1786,1804,1828р.). Проаналізуйте їх особливості, динаміку та вплив на політичний та соціальний розвиток [5,с.72 – 76; 102 – 105; 116 –117.].

Починати вивчення краще з петровських реформ, піднесення Києво-Могилянської академії [3,с.248–249], [2а,с.159-163] та поглядів діячів цього періоду Ф.Прокоповича [3,с.254-258], [2а,с.174-177] Г.Сковороди [3,с.284-289], [2а,с.179-186] та Л.Магницького [4,с.78-79,86-88]. Особливе місце у просвітництві ХІХ століття посідає діяльність декабристів та поміщицькі маєтки як елемент культурного ландшафту [3,с.313-315].

Найбільш чітко культурно-політичні орієнтації Українського руху середини ХІХ століття формулюються в ідеології “Кирило-Мефодієвського товариства” [3, 336-343], лідером якого був М.І.Костомаров (1817-1885), [2а,с.209-211].


Тема:

Педагогічна теорія І.Г.Песталоцці.

Мета:

Навчитися працювати з історико-педагогічною літературою, виділяти та аналізувати педагогічні ідеї І.Г.Песталоцці.

Завдання:

 1. Зробити цитатні виписки з теми “Як навчати дітей” (за Песталоцці) із книги “Как Гертруда учит своих детей” (листи 4, 6-10, 12, 13).
 2. Перегляньте сторінки в статтях “Лебединая песня”, “Как Гертруда учит своих детей” і випишіть визначення мети виховання.
 3. Обгрунтуйте теорію елементарної освіти, зробивши цитатні виписки з літератури, що пропонується. Підберіть конкретні матеріали із методики роботи в початковій школі та порівняйте її з основами первинного навчання і частковими методиками, розробленими І.Г. Песталоцці.

Питання для обговорення:

 1. Педагогічна діяльність та соціальні погляди І.Г.Песталоцці.
 2. Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці.
 3. Основи первинного навчання і методики початкової освіти.

Теми доповідей:

 1. Вчення І.Г. Песталоцці про розумову освіту.
 2. Ідея трудового виховання і фізичного розвитку у спадщині І.Г.Песталоцці.
 3. Песталоцці про зміст і методи морального виховання.

Література:

 1. І.Г. Песталоцци “Как Гертруда учит своих детей”. //Избр.пед.соч.: В 2т. –М., 1981. – Т.1// листи 4, 6-10, 12,13.
 2. І.Г. Песталоцци «Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода»// там же.
 3. І.Г. Песталоцци «Лебединая песня» // Там же Т.2.
 4. Ротенберг В.Л., Кларин В.М. «Педагогическое наследие И.Г. Песталоцци» // Песталоцци І.Г. Избр. пед. соч.: В 2т. – М., 1981 .- Т.1//
 5. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, - М.: Педагогика – 1982г.
 6. История педагогики. Часть 1.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 7. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики // Сост. А. Пискунов. - М.: Просвещение, 1981.
 8. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник.-Київ, Центр навчальної літератури. 2003.-360 с.
Методичні рекомендації:

Іоган Генріх Песталоцці (1746 – 1827) – швейцарський педагог-демократ, один з засновників дидактики початкового навчання. Знайомство з темою починається з вивчення за підручником етапів його життя та діяльності: Нейгофський період (1774–1780), вісімнадцятирічний період літературної діяльності (1780 – 1798), організація притулку у Станці (1798–1799), робота у Бургдорфі (1800–1804), Івердонський період (1805 – 1825).

Рекомендуємо спочатку ознайомитися з педагогічними та соціально-політичними поглядами І.Г. Песталоцці за підручником [5,с.64–75],[6,с.99- 107],[8,с.58-62] звернути увагу на демократичний характер його поглядів. І.Г.Песталоцці мріяв про зміни життя народу. Головним засобом цього шляху повинно бути виховання.

Після цього треба переходити до аналізу творів І.Г. Песталоцці. Найбільш високим для розуміння є теорія елементарної освіти. За двома творами – “Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода” та “Лебединая песня” складіть тематичний конспект теорії елементарної освіти І.Г.Песталоцці. Основою вашого майбутнього конспекту будуть виписки з підручника [5,6,8], визначення теорії елементарної освіти, її складових частин.

Перечитайте уривок з книги “Лингард и Гертруда”, в якій Песталоцці узагальнив свій досвід виховання [7,с.276-280].

У цих творах автор намітив програму початкового навчання та обгрунтував його методику. Випишіть основні положення теорії початкового навчання.


Тема:

Педагогічні погляди німецьких педагогів ХІХ століття

Мета:

Проаналізувати ідеї Гербарта та Дістервега, які мають світове значення, виховувати студентів на високодуховних цінностях минулого.

Завдання:

 1. Скласти план “Вступу” книги Ф. Гербарта “Загальна педагогіка виведена з мети виховання” в “Хрестоматии по истории зарубежной педагогики” [с.332-342].
 2. Опрацювати ІІ розділ тієї ж роботи. Підготувати відповіді на запитання розділу [2,с.342-352].
 3. Навести приклади, які пояснюють 5 етичних ідей І.Ф.Гербарта (“Історія педагогіки” 3,с.113).
 4. Поясніть ступені навчально-пізнавальної діяльності за Гербартом (3,с.120) Наведіть приклади.
 5. Складіть цитатний план твору Ф.А.Дістервега “Руководство к образованию немецких учителей» Випишіть дидактичні правила Дістервега, сформульовані щодо учня, предмета викладання, умов навчання і вчителя.

Питання для обговорення:

 1. Життя Гербарта та становлення його як вченого з світовим ім'ям.
 2. Етичне обґрунтування мети виховання.
 3. Навчання, як засіб розвитку всебічного інтересу.
 4. Песталоцціанство в Германії (Ф.А.Дістервег).
 5. Розвиток шкільної справи в країнах Західної Європи (Кант, Гегель, Фіхте).

Література:

 1. И.Ф. Гербарт Избр. педагогические сочинения. Т.І (под редакцией Вейсберга) - М. 1940г.
 2. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики: 2-е изд. перераб. М.: Просвещение, 1981.
 3. Пискунов А.И. История педагогики. Часть 2. С ХУІІ в до серед. ХХ в. – М., 1998.
 4. Давыдов В.В. «Труды Дистервега и современная педагогика» //Педагогика, № 1-2, 1992г., с.85-89.
 5. Джуринский А.Н. Педагогика: История педагогических идей: Уч.пособие.-М.: 2000 г.-352 с.
Методичні рекомендації:

Іоган Фрідрих Гербарт (1776 – 1841) – видатний німецький філософ, психолог, педагог. Спираючись на здобутки свого часу він обгрунтував педагогіку як самостійну науку, при цьому вважаючи, що етика вказує мету виховання, психологія – засоби. З педагогічною діяльністю та поглядами І.Гербарта ознайомтесь за підручником [1, 3]. Щоб розібратися у складній системі його поглядів рекомендуємо прочитати “Загальну педагогіку, виведену з мети виховання” [2]. Зверніть увагу на складання плану “Вступу”, а також проробити ІІ розділ тієї ж роботи. Важливим і дуже необхідним буде пояснення 5 етичних ідей Гербарта та ступеней навчально-пізнавальної діяльності[3, c.113., c.120 ].

Фрідрих Адольф Дістервег (1790 – 1866) – видатний німецький педагог–демократ, послідовник ідей І.Г.Песталоцці. Після ознайомлення з життєвим шляхом та діяльністю А.Дістервега, починайте вивчати найбільш відомий твір “Руководство к образованию немецких учителей”, складений у співавторстві з іншими учителями-песталоцціанцями. Спочатку прочитайте твір. Неважко помітити, що “Руководство…” складається з чітко сформульованих дидактичних правил, які згруповані у чотирьох розділах:

 • правила навчання щодо учня, суб’єкта;
 • правила навчання щодо навчального матеріалу, об’єкту;
 • правила навчання відповідно зовнішніх умов, часу, місця, положення;
 • правила навчання щодо вчителя.

Зверніть увагу на ті дидактичні правила, в яких сформульовані основи дидактики розвивального навчання, а також ідеї загальнолюдського виховання.

Проаналізуйте текст твору та відмітьте розділи, де розкриті основні педагогічні принципи: природовідповідність, культуровідповідність, самодіяльність. Найдіть також правила, в яких Дістервег проявляє себе як послідовник ідей Я.Коменського, І.Песталоцці.

Подумайте над тим, які положення дидактичних розробок А.Дістервега важливі та актуальні для вас, як для майбутнього вчителя, які поради допоможуть вам у самоосвіті.


Тема:

Педагогічна система К.Д. Ушинського

Мета:

Ознайомитися з внеском К.Д. Ушинського у дидактичну теорію, розкрити принцип народності: репрезентувати Ушинського як засновника наукової педагогіки і на основі аналізу його педагогічних праць розкрити основні педагогічні ідеї.

Завдання:

 1. Розкрити зміст назви статті “Труд в его психическом и воспитательном значении”.
 2. Скласти план статті “О пользе педагогической литературы” та пояснити тези про зв'язок педагогічної теорії й практики.
 3. У статті “О народности в общественном воспитании” знайти відповідь на запитання: Що становлять основи народності? Яке місце відводить К.Д. Ушинський характеру людини в суспільному вихованні? Чи можна і як використовувати досвід виховання іншого народу? Яка роль рідної мови в реалізації ідей народності?
 4. Заповніть таблицю.

Питання для обговорення:

 1. Життя Гербарта та становлення його як вченого з світовим ім'ям.
 2. Трактування К.Д. Ушинським принципу народності
 3. Ушинський про роль праці у вихованні.
 4. Дидактика початкового навчання.

Література:

 1. К.Д.Ушинский О пользе педагогической литературы. Родное слово. Труд в его психическом и воспитательном значении. //Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. Сост С.Ф. Егоров. – М.,1986г. – с.245-257, 258-271, 295-305./
 2. К.Д.Ушинский О народности в общественном воспитании //Избр., пед.соч. В 2-х т. –М., 1974, т.1 //.
 3. К.Д.Ушинский Родное слово: Книга для учащихся // Избр., пед.соч. В 2-х т. – М., 1974, т.2 //.
 4. Л.А.Исаев Дидактические взгляды К.Д. Ушинского и современная теория обучения // Сов. Пед. – 1984г. № 2.
 5. Н.К.Гончаров. Педагогическая система К.Д. Ушинского. М., 1974г.
 6. Д.О.Лордкипанидзе. Педагогические учения К.Д. Ушинского. – М., 1974г.
 7. Д.О.Романовский, И.Я. Барсук. Жизнь во имя будущего. – К., 1974г.
 8. Н.А.Константинов и др. История педагогики /Учебник для педвузов. – М., 1982г. – С.126-133.
 9. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России /С.Ф.Егоров. – М., 1986г.
 10. М.В.Левківський. Історія педагогіки. Підручник.-Київ, ЦНЛ, 2003, с.214-224.
Методичні рекомендації:

В історії розвитку теорії та практики освіти значне місце займає діяльність К.Д.Ушинського (1824 - 1870). Щоб розібратися в усіх складних педагогічних думках видатного вітчизняного педагога рекомендуємо ознайомитись за підручником [5,с.215-219] [7,с.214-224]з життям та його педагогічною діяльністю. Роботу з першоджерелами краще розпочати з вивчення статті “Труд в его психическом и воспитательном значении”. Зверніть увагу на головні ідеї автора: мета виховання є підготовка до вільної творчої праці; праця – необхідна умова гармонійного розвитку людини; основні вимоги до організації фізичної та розумової праці. Все це дає можливість розкрити сутність назви статті.

У такому ж аспекті вивчайте інші твори “О пользе педагогической литературы”, “О народности в общественном воспитании”. У завданнях до семінарського заняття сформульовані запитання та таблиці, що допоможуть розібратися у змісті статей.

Особливу увагу треба приділити роботі “Родное слово. Книга для учащихся”. В ній КД.Ушинський розглядає різні питання дидактики початкового навчання. Прочитавши роботу, законспектуйте ті розділи, які будуть для вас найбільш цікавими. Подумайте, які ідеї та вказівки К.Д.Ушинського про початкове навчання ви використали б у своїй практиці.


Тема:

Педагогічна думка на Україні в ХІХ - п. ХХ ст.

Мета:

Ознайомити з освітніми тенденціями та реформаторськими течіями ХІХ ст., як вони впливають на хід педагогічного становлення України.

Завдання:

 1. Вивчіть реформаторські течії в історії педагогіки (кінець ХІХ- поч .ХХ ст.) Оформіть вивчене в таблицю.
 2. Зробіть виписки із книги “Розвиток народної освіти та педагогічної думки на Україні” с. 242-247., які підтверджують вклад Т.Г. Шевченка в розвиток народної освіти і культури.
 3. Розкрийте сутність ідеї загальнолюдського виховання в статті М.І. Пірогова “Вопросы жизни” / Хрестоматия по истории школы и педагогики” с.150-166.
 4. Опрацюйте матеріал “Вплив літературно-педагогічних ідей В.Короленка, Л. Українки, І.Франка”.

Питання для обговорення:

 1. Особливості просвітньої діяльності на Україні в період розпаду та кризи феодально-кріпосницької системи і розвитку капіталізму (2,с.127-159).
 2. Життя та педагогічна діяльність М.І.Пірогова [6,с.227-230].
 3. Недільні школи на Україні. Недільні школи Х.Д.Алчевської [6,с.232-233].
 4. М.О.Корф та його діяльність на Херсонщині [6,с.230-231].

Література:

 1. Антология педагогической мысли Украинской ССР. // М.Я. Кондаков – М., Педагогика 1988.
 2. Грабовский П.А. Кое-что об образовании на Украине // В кн. Антология педагогической мысли УССР. – М.; Педагогика, 1988, с. 219-221.
 3. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні. Нариси // М.Д.Ярмаченко, - К.; Рад. шк., 1991.
 4. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. /Сост. С. Егоров/ - М., Просвещение, 1979.
 5. Материалы государственного областного архива.
 6. М.В.Левківський. Історія педагогіки. Підручник.-Київ, ЦНЛ, 2003.
Методичні рекомендації:

Під час вивчення теми “Педагогічна думка України ХІХ – поч. ХХ століття” треба загострити увагу на реформаторських течіях (1804,1828,1861,1864,1874 рр.) та узагальнити їх у таблиці. Порівняти особливості та динаміку іх впливу на соціально-політичні події. [1, 127–159]. Зверніть увагу на стан початкової школи України, русифікацію. Проблеми української національної школи та мов викладання висвітлювались у творчості просвітників І.Франка, Л.Українки, І.Котляревського [3, 256 – 262; 265–268] Саме в цей час проти самодержавства і кріпосництва за Україну виступив Т.Г.Шевченко.[1, 163 – 165] Щоб ознайомитись з внеском видатного пісняра України треба зробити виписки з книги “Розвиток народної освіти та педагогічної думки на Україні” [3, 242–247] Серед представників ліберально-буржуазного напрямку визначне місце належить Миколі Івановичу Пирогову. Зверніть увагу на сутність ідеї загальнолюдського виховання в статті “Питання життя “ [4,с.150–166]. Безумовно, повноту сприйняття внеску М.Пірогова у педагогіку розкриє життя та педагогічна діяльність цього вченого [1,с.177 – 185].

Видатною подією цього часу була діяльність Х.Д.Алчевської у створенні недільних шкіл [1, 255 – 269]. Херсонська губернія, а особливо херсонські вчителі, отримували додаткові методичні поради та знайомились з уроками на з’їздах, які проводив видатний методист М.О.Корф (1771, 1778 р.) [1, 186–192]. Зверніть увагу на архівні матеріали.


Тема:

Розвиток педагогічної науки та освіти на Україні після революції 1917 р. Педагогічна діяльність А.С. Макаренка.

Мета:

Ознайомити студентів з особливостями освітніх процесів у тяжкі роки післяреволюційного періоду, навчити аналізувати ідеї А.С.Макаренка, виділити напрямки його діяльності.

Завдання:

 1. Ознайомитись з принципами та напрямками реформацій після Жовтневої революції 1917 р. (Хрестоматія з історії радянської школи і педагогіки) // під редакцією Алексеєва, М.; Просвещение, 1972.–с. 63-69, 71-81); та кодексом законов о народном просвещении УССР («Антология педагогической мысли УССР», с. 310-314).
 2. Доведіть, як сучасне трактування мети виховання збігається з думкою А.С.Макаренка. Опрацюйте твір “Мета виховання” в // Соч.: В. 7-т. – М., 1958., – т.5, с. 325-337.
 3. Заповніть таблицю, використовуючи “Лекції про виховання дітей” – Т. 4, 341-347.

Особливості сімейного виховання за А.С. Макаренком Сучасні підходи
   

Питання для обговорення:

 1. Реформи в освіті України після революції.
 2. Життя та педагогічна діяльність А.С.Макаренка.
 3. А.С.Макаренко про основні питання організації колективу.
 4. Сімейна педагогіка в працях А.С.Макаренка.

Теми творчих завдань:

 1. Я захищаю А.С.Макаренка.
 2. Усна рецензія книги Ю. Азарова “Не подняться тебе, старик”.
 3. А.С.Макаренко у роботі та особистому житті (листи 8-го тому)

Література:

 1. Азаров Ю. “Не подняться тебе, старик”.
 2. Антология педагогической мысли Украинской ССР/ Сост. Н.П. Калиниченко и др. – М.: Педагогика, 1988.
 3. История педагогики. Часть 2.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 4. Жураковский Г.Е. Педагогические идеи А.С.Макаренко. – М., 1963
 5. Нежинский Н.П. А.С.Макаренко и современная школа. – К., 1970.
 6. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса // Соч.: В 7-т. – М. 1958. Т. 5. – С. 9-104.
 7. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей // Там же. – Т. 4.-С. 341-417.
 8. Павлова М.П. Педагогическая система Макаренко и современность,1998.
 9. Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 7 т. – М., 1958 – т. 5.
 10. Хрестоматия по истории советской школы и педагогики // Под. ред. Алексеева, М., Просвещение, 1972.
Методичні рекомендації:

Передумовою педагогічної діяльності А.С.Макаренка було прийняття законодавчих актів, з яких треба розпочати вивчення принципів та реформ освіти України після революції [10, 63-69, 71-81, 2, 310-317].

Діяльність видатного педагога А.Макаренка наповнила теорію та практику виховання безліч ідеями, методами та прийомами, значення яких має важливий вплив на педагогіку сьогодення. З діяльністю, а також з його розумінням мети виховання можна ознайомитися, аналізуючи твір “Мета виховання”, та підручника [3]. Доведіть, як сучасне трактування мети виховання збігається з думкою А.С.Макаренка.

Центральна ідея системи А.С.Макаренка – вчення про колектив. Ознайомитися з цим питанням допоможе робота “Методика организации воспитательного процесса” [6, 9-104 ].

Зверніть увагу на завдання пункту 3 та питань обговорення 4, де від студента вимагається проаналізувати аспекти сімейної педагогіки в працях А.Макаренка, використайте для вивчення та заповнення таблиці, статтю “Лекції про виховання дітей” (7,341-347), особливо види батьківського авторитету в вихованні.

Майбутньому педагогу обов’язково треба прочитати книги “Педагогическая поэма”, “Флаги на башнях”.

Різні точки зору на ідеї А.Макаренка треба усвідомити з сучасних позицій (3, с. 288 – 289).


Тема:

Ідеологи та теоретики школи 20-30 років.

Мета:

Ознайомити студентів з особливостями організаційно-педагогічної діяльності новаторів школи, народженої Жовтнем.

Завдання:

 1. Скласти цитатний план передмови до книги “Годы исканий” в “Хрестоматии по истории советской школы и педагогики” М. Просвещение, 1972, с. 211-218.
 2. Опрацювати “Педагогические беседы” Т.Г. Лубенця в “Антологии педагогической мысли УССР”, с. 324-335.

Питання для обговорення:

 1. Шацький С.Т. та організація дослідної роботи в галузі освіти.
 2. Внесок П.П. Блонського в початковий період побудови радянської школи.
 3. “Зоряний світ дитини” за Л.С.Виготським.
 4. Життя та педагогічна творчість С.Х.Чавдарова, Т.Г. Лубенця, В.С.Ващенка, В.І.Масальського.

Теми творчих завдань:

 1. Критика педології (за А.С.Макаренком, Л.С.Виготським). Постанова ЦК ВКПб “О педологических извращениях в системе Наркомпроса”, 1936).
 2. Спілкування С.Т.Шацького з дітьми (за книгою “Бодрая жизнь”).
 3. Як П.П.Блонський уявляв собі трудову школу.

Література:

 1. А.А.Леонтьев “Л.С. Выготский” –М.: Просвещение, 1990
 2. С.Т.Шацкий: Работа для будущего // Сост. Фрадкин Ф.А. и др.- М., Просв., 1989.
 3. З.И.Равкин Творцы и новаторы школы, рожденной Октябрём М.: Просв., 1990.
 4. П.Блонский “Мои воспоминания”, Педагогика, 1971.
 5. Э.И.Моносзон “Становление и развитие сов. педагогики” – М.: Просвещение 1987.
 6. Н.Г.Гончаров “Очерки по истории сов. педагогики” – Рад. школа, К.: 1970.
 7. Антология педагогической мысли УССР. // М.Я. Кондаков – М., Педагогика, 1988.
 8. Новое педагогическое мышление /Под ред. А.В. Петровского. М.: Педагогика, 1989 –280 с.
 
Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")