Tuesday, 19 October 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Семінарські блоки
Тема:

Виховання, школа і педагогічна думка Західної Європи в середні віки та епоху Відродження.

Мета:

Ознайомитись з особливостями педагогічної культури епохи середньовіччя.

Завдання:

 1. Наведіть картину монастирської школи Х ст. (хрестоматія за редакцією М. Свадковського, 1938р. с. 68-69).
 2. Поясніть сутність катехізичного методу навчання (М. Свадковський, с.70-71).
 3. Зробіть аналіз опису шкіл середньовіччя та програми навчання в них (М.Свадковський, с. 74-83).
 4. Підготуйте твір-мініатюру “Педагогічні ідеали та школи епохи Відродження” (М.Свадковський, с. 98-106).
 5. Порівняйте стару та нову освіту, описану в книзі Ф. Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель” (с. 107-116).
 6. Ознайомтесь з творами М. Монтеня “Опыты” та Т. Мора “Утопия”, Т.Кампанелли “Город солнца” (конспект).

Питання для обговорення:

 1. Шкільний устрій середньовіччя.
 2. Педагогічна думка та школа епохи Відродження.
 3. Система виховання ієзуїтів.

Література:

 1. Джуринський А. Історія педагогіки, 1999.
 2. Джуринський А. Історія педагогіки давнього та середнього світу, 1999.
 3. М.Константинов, Є.Мединський, М.Шабаєва. Історія педагогіки, 1982 (с. 15-19).
 4. Хрестоматія з історії педагогіки (М. Свадковський, 1938, с. 62-169).
 5. Хрестоматія з історії зарубіжної педагогіки (А.І. Піскунов, 1971, с.48-86).
 6. Піскунов А.І. Історія педагогіки, Частина І., 1998, (с.122-140).
Методичні рекомендації:

Під час вивчення теми за підручниками [ 6 (розділ 5) с. 22 - 140] [3,с.19 - 27] рекомендуємо для кращого засвоєння матеріалу виписати типи шкіл, часи їх виникнення та назви університетів. Шкільний устрій середньовіччя неможливо усвідомити без аналізу опису шкіл та програм навчання в них (4, с.74-83) також наведення картини монастирської школи Х ст. (4, с. 68-69). Важливим є трактовка сутності катехізичного методу навчання (4, с. 70-71). Для майбутнього вчителя творчу активність формує написання твору-мініатюри “Педагогічні ідеали та школи епохи Відродження” (4, 98-106).

 

Особливу увагу необхідно звернути на епоху Відродження. Ознайомтесь з творами М.Монтеня “Опыты”, Т.Мора “Утопия”, Т. Кампанелли “Город солнца” [5, с. 55-76 ]. Випишіть особливості старої та нової освіти в книзі Ф. Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель” [ 4, с. 107 - 116 ]. Важливим історичним фактом ХV –ХVІ віків є поява Реформації (Англія, Чехія, Германія, Голландія).

На противагу цьому напряму з’являється Контрреформація, з якою пов’язана система виховання ієзуїтів [ 2, 159-162 ].


Тема:

Виховання, школа та педагогічна думка в дофеодальний та феодальний періоди.

Мета:

Визначити особливості вітчизняної педагогічної культури в дофеодальний та феодальний періоди

Завдання:

 1. Зробіть виписки із скарбниці народної педагогіки у книзі “Антология пед. мысли УССР”, с. 31-50.
 2. Виділіть основні “назидания” князя Володимира Мономаха в “Поучениях Владимира Мономаха детям” (Хрестом. з історії школи і педагогіки в Росії, с. 15-18.)
 3. Вивчити розділ “Памятники письменности восточных славян” в “Антологии пед. мысли Укр. ССР” [с.51-54, с.56-59].
 4. Вивчити та зробити цитатні виписки із твору “Домострой”. (Хрестом. з історії школи та педагогіки в Росії, с. 27-30.)
 5. Ознайомитися з Уставом Львівської братської школи. Виписати цінні напрямки в організації освіти (с.30-34).

Питання для обговорення:

 1. Виховання та навчання у давніх слов'ян.
 2. Зародження та розвиток шкільної освіти в Київській Русі.
  • виникнення писемності та школи;
  • Київська школа книжного навчання;
  • монастирські школи;
  • школи грамоти.
 3. Педагогічна думка Київської Русі.
 4. Освіта на Україні. Братські школи та їх особливості.
 5. Педагогічна думка у феодальний період.

Література:

 1. Антология педагогической мысли Укр.ССР. // М.Я. Кондаков, - М., Педагогика, 1988.
 2. Бабишин С.Д. Початкова школа на Україні з давніх часів до кінця ХVІІ ст. // Поч. шк., 1991. - №10.
 3. Джуринский А.Н. История педагогики древнего и среднего мира. – М., 1999г.
 4. История Русов или Малой России / сочинения Георгия Конисского. К.: Дзвін, 1991.
 5. История педагогики. Под. Ред. А. Пискунова, Ч. І, 1998р.
 6. Костантинов Н., Медынский Е., Шабаева М., “История педагогики”, М. Просвещение, 1982.
 7. Розвиток народної освіти і пед. думка на Україні. Нариси // Н.Д.Ярмаченко, К.:, Рад.шк., 1991 р.
 8. Очерки истории школы и педаг. мысли народов СССР с древних времен до конца ХVІІ в. / Э.Д. Днепров, -М., Педагогика, 1989.
 9. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России // под.ред. Ш. И. Ганелина. – М., Просвещение, 1974.
Методичні рекомендації:

Знайомство з важливою темою стосовно джерел вітчизняної педагогічної культури треба розпочати з виховання та навчання у східних слов'ян [ 8, с. 8-11; 3, с. 83-88 ]. Звернути увагу на скарби народної педагогіки у книзі “Антологія педагогічної думки УРСР” [1, с. 31-50], на появу християнства.

Історія виникнення писемності й школи по-різному висвітлюється вітчизняними і зарубіжними дослідниками. Ознайомитись з доказами існування писемності до 988 р. ви зможете у розділах (7, с. 11-20; 6, с.142-144; 3, с.181-198). Тут описано: Київську школу книжного навчання; монастирські та школи грамоти.

Народними педагогічними ідеями були пройняті фольклорна обрядовість, побутові традиції, звичаї. Отже, педагогічна думка Київської Русі складалася з офіційних концепцій і народних педагогічних поглядів. Важливим тут є знайомство з основними “Повчаннями князя Володимира Мономаха дітям” (9, с. 15-18). Розглянути внесок Іларіона, літописця Нестора та інше.

Шкільна освіта ХІІІ ст. була як і держава в стані феодальної роздробленості. Для періоду ХІV – середини ХVІ ст. характерне значне подолання феодальної роздробленості з одного боку, і перебування південно-західних земель України у складі Польщі, Литви, Угорщини і Молдавії, посилення феодального і релігійного гніту, з іншого боку.

Ієзуїти розгорнули на території України широку освітянську діяльність. Певний вплив на формування її мала епоха Відродження, яка народила гуманізм і Реформацію. З цим пов'язане заснування Острозької школи (1576 р.), Львівської братської школи та Києво-Могилянської колегії (1632 р.), як шкіл підвищеного типу. Про це ви прочитаєте у підручниках (3, с. 203-206; 6, с. 148-151; 7, розділ ІІ, с. 32-51).

Щоб зрозуміти особливості братських шкіл, треба ознайомитися з Уставом Львівської школи. Виписати цінні спрямування в її організації [9, с.30-34 ].

Особливе значення у вивченні цього розділу мають статути, підручники та навчальні посібники як педагогічні пам’ятки ХVІ – ХVІІ ст. (7, розділ ІІ с. 51-56). Завершуючи вивчення теми, окресліть напрями розвитку вітчизняної педагогічної думки (Є.Славінецький, С.Полоцький). Проаналізуйте погляди І.Борецького, Г.Смотрицького., С.Зизанія та інші. (7, розділ ІІ, с.58-72).

 
Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")