Tuesday, 19 October 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Семінарські блоки
Тема:

Предмет, завдання, методологічні основи курсу “Історія педагогіки”. Виникнення виховання у первісному суспільстві.

Мета:

Ознайомлення студентів з організаційними формами роботи в курсі “Історія педагогіки” та основними категоріями і структурою дисципліни, а також особливостями виховання у первісному суспільстві.

Завдання:

 1. Поясніть філософські закони крізь призму історико - педагогічних явищ.
 2. Підберіть газетну статтю різних років, яка б підтвердила важливість та актуальність вивчення історії педагогіки.
 3. Випишіть особливості виховання у країнах давнього Сходу.

Питання для обговорення:

 1. Предмет та завдання. Методологічні основи. Структура курсу.
 2. Виникнення виховання, його становлення як цілеспрямованого процесу.
 3. Виховання та навчання у давніх цивілізаціях Сходу.

Література:

 1. История педагогики. Часть 1. под редакцией Пискунова А.И. с. 4-50.
 2. Конспект.
Методичні рекомендації:

Для того, щоб розпочати вивчення історії педагогіки як наукової дисципліни педагогічного циклу необхідно ознайомитися з основними категоріями та структурою курсу. Важливо усвідомити традиції і концепції виникнення виховання у різних підходах авторів [1,с.4-5]. Суттєве значення для сприйняття матеріалу мають практичні завдання, які вирішуються в курсі історії педагогіки [1,с.6-7]. Творчий характер у завданні носить перше питання. Як відомо, філософія є методологічною основою курсу, тому необхідно навчитися доводити та пояснювати філософські закони (зв’язок виховання, освіти, навчання з життям; взаємопроникнення наук як закон діалектики та інші) крізь призму історичних явищ.

Важливим є ознайомлення з особливостями виникнення виховання як цілеспрямованого процесу у первісному суспільстві [1,с.13-27].

Зверніть увагу на динаміку прийомів виховної практичної діяльності у дородовому та родовому суспільстві.


Тема:

Виховання та освіта в античному світі.

Мета:

Ознайомитись з особливостями систем виховання античного світу, з першими науковими розробками філософів V віку до н.е. та методичними розробками римського філософа М. Квінтіліана.

Завдання:

 1. Складіть термінологічний словник, щодо спартанської та афінської систем виховання.
 2. Випишіть та проаналізуйте “Фрагменти про виховання” Демокріта.
 3. Складіть план роботи Арістотеля “Політика” [1, с. 39-47].
 4. Випишіть методичні особливості книги М.Ф. Квінтіліана “Виховання оратора” [1, с. 52-61].
 5. Прочитайте “про спартанське виховання” Плутарха [1, с. 9-11].
 6. Зробіть висновки, прочитавши уривок із “Спогадів про Сократа” [1, с.13-16].

Питання для обговорення:

 1. Спартанська та афінська системи виховання.
 2. Елементи педагогічних теорій в Давній Греції (Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель).
 3. Виховання, освіта та педагогічна думка в стародавньому Римі.

Література:

 1. Хрестоматия по истории педагогики том 1 Античный мир. Средние века. – Состав. Свадковский И.Ф. – Москва, 1938.
 2. Г.В. Жураковский «Очерки по истории античной педагогики» Учпедгиз, М., 1940.
 3. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики, М., Просвещение 1971.
 4. М.Константинов, Е.Медынский, М.Шабаева “История педагогики”, М. – 1982.
 5. История педагогики, Часть 1. Под редакцией Пискунова А.И., 1998 г.
Методичні рекомендації:

З історією педагогіки у рабовласницькому суспільстві ви ознайомитесь, прочитавши про розвиток школи та педагогічної думки в умовах егейської культури давньої Греції та Римі. Особливу увагу зверніть на культурний розвиток архаїчної Греції (ІХ-VІІІ в.в. до н.е.) (А.І.Піскунов “Історія педагогіки, Ч. І, розділ ІІІ). Розібратись у вихованні та педагогічній думці Давньої Греції допоможе цей розділ (с.54-70) або підручник “Історія педагогіки” (під. ред. М.Константинова, Є.Мединського, М.Шабаєвої). Працюючи над текстом, складіть термінологічний словник, щодо спартанської та афінської систем виховання, що сприятиме категоріально засвоїти матеріал. Зверніть увагу на питаннях, зазначених у програмі. Оформіть таблицю, де наочно буде представлено систему шкіл в Афінах (граматиста, кіфариста, палестра, ефебія, гімнасія, кіносарг та інші).

Для більш поглибленого засвоєння давньогрецької педагогічної культури треба звернутись до “Хрестоматії з історії зарубіжної педагогіки” А.І. Піскунова та “Хрестоматії з історії педагогіки. Т. 1. Античний світ. Середні віки” І. Свадковського, де зібрані уривки з творів видатних філософів Сократа, Платона, Аристотеля, Демокріта, Плутарха. Опрацювати цей матеріал треба за практичними вказівками завдання плану семінарського заняття № 2. Цього ж порядку треба дотримуватись під час вивчення історії педагогіки Давнього Риму: спочатку за підручниками (5, розділ 3, с. 79-94) та (4, розділ 2, с. 17 - 19) прочитайте про основні типи шкіл та завдання виховання, потім ознайомтесь з педагогічною думкою Давнього Риму, проаналізуйте уривки з твору римського ритора М. Квінтіліана “Про виховання оратора”, де розповідається про організацію та методику навчання, про вимоги до вчителя.

 
Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")