Вітальна сторінка arrow Робоча Програма arrow Пояснювальна записка
Friday, 27 May 2022
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Пояснювальна записка

Пріоритетним для системи вищої освіти є формування культури особистості на засадах інтеграції, компетентності та духовності професіонала.

 

Участь вищої освіти України в Болонських перетвореннях має бути спрямована на її розвиток і набуття нових якісних ознак. Модульна технологія навчання може забезпечувати стимулюючу, розвиваючу і особистісно-творчу функції одержання знань, їх самостійність і мобільність, можливість вибору в процесі професійно-особистісного навчання, контролю і самоконтролю, саморозкриття і самоставлення фахівця. Все це – за умови, що навчання буде залишатися складовою виховного процесу. Тоді модульно-кредитна система стане дійсно основою розвитку конкурентноспроможного професіонала.Оптимізація професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів в сучасних умовах повинна максимально орієнтувати на становлення їх індивідуальності та розвиток творчого мислення, що не може бути здійснено без розуміння глибинних звязків педагогічних явищ в їх цілісності та взаємодії з загальнокультурними процесами у світі.Пошук нових підходів до викладання історії педагогіки обумовлений необхідністю перебудови викладання всіх педагогічних дисциплін. Одним з них є сприйняття історії вітчизняної та світової педагогіки у єдиному потоці всесвітньої історії людської цивілізації.Цей курс сприяє розширенню педагогічного світогляду студентів, допомагає виробленню творчого, критичного ставлення до педагогічної спадщини.Майбутні вчителі, засвоївши курс, усвідомлять розвиток теорії і практики виховання та освіти, навчаться мислити педагогічними категоріями, розуміти їх діалектику, бачити закономірності розвитку освіти і педагогічних ідей в світі та в Україні, виділяти найбільш суттєве для багатьох народів, або властиве тільки їм.Програма побудована в нетрадиційному сприйманні золотого фонду педагогічної спадщини. Важливим є формування у студентів наукових основ знань, умінь та практичних навичок навчання та виховання, які існували в різні історичні періоди; ознайомлення з педагогічними концепціями на основі принципу історизму.

 

Основними завданнями курсу є:
  1. Розкриття якісних змін в розвитку педагогічної думки та шкільної практики.
  2. Цілісна характеристика виховання, як світового процесу, в основі якого знаходяться загальнолюдські цінності та досягнення цивілізації.
  3. Довести, як школа і педагогіка відповідали потребам суспільного розвитку, як процес розвитку науки впливав на теорію і практику.
Суттєво переглянутий зміст історії педагогіки, формує у студентів імунітет до нігілізму. На відміну від попередніх нова програма пройнята духом прилучення до національних та загальнолюдських культурних цінностей.Вивчення історії педагогіки відбувається на лекціях і семінарських заняттях, в процесі самостійної роботи та в позаурочний час.У процесі самостійної роботи студенти не тільки вивчають праці видатних педагогів минулого і сучасності, наукову літературу, а також виконують творчі завдання, курсові і дипломні роботи, ведуть науково-дослідну роботу з використанням інформаційних технологій.При розробці семінарських занять особливу увагу приділено формуванню пізнавальної активності студентів, прищепленню зацікавленості історико-педагогічною проблематикою, формуванню вмінь та навичок порівнювати та розяснювати взаємозвязки між педагогічними явищами та фактами.Студенту необхідно набути вмінь аналізувати та співставляти мету, зміст, форми та методи виховання у єдиному потоці всесвітньої історії людської цивілізації. Цей підхід сприяє розширенню педагогічного світогляду студентів, допомагає виробленню творчого, критичного ставлення до педагогічної спадщини.Світогляд студента повинен формуватися ні в процесі репродуктивного засвоєння першоджерел, а у систематичному, цілеспрямованому осмисленні ідей класиків педагогіки.Творчі завдання, що супроводжують всі семінарські заняття, спрямовані на активне втручання студента в індивідуальну та групову пошукову роботу.Розділ “Завдання” кожного семінарського заняття вимагає від студента практичного аналізу першоджерел за різними формами роботи: скласти план, зробити висновки, описати методичні особливості; підготувати твір-мініатюру тощо.Розділ “Питання для обговорення” готує майбутніх вчителів логічно формувати відповідь на теоретичні питання.Плани семінарських занять з історії педагогіки нами були апробовані у роботі зі студентами факультету дошкільної та початкової освіти та сприяли формуванню зацікавленого ставлення до історико-педагогічної спадщини, розробці вмінь критично працювати з першоджерелами, виконувати творчі завдання, прилученню до національних культурних та педагогічних цінностей.Важливим фактором успішного навчання у вищому навчальному закладі є здатність самостійно добувати знання. Викладання курсу “Історія педагогіки” передбачає управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів  у процесі ознайомлення з основними напрямками розвитку педагогічної думки та освітніх систем у конкретно-історичних умовах протягом довготривалого періоду існування цивілізації.Навчальним планом визначено загальний обсяг годин, який планується на вивчення курсу. Біля 54 % навчального часу відводиться на самостійну роботу студентів (СРС). Самостійна робота студента – це пізнавальна, організаційна і методично спланована діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача, але з конкретно передбачувальним результатом.Організація самостійної  роботи починається на лекціях, під час яких звертається увага на ті питання, які необхідно вивчити за першоджерелами.Конспектування (від лат. conspectus – огляд) – короткий письмовий виклад змісту книги, лекцій, доповіді, який містить основні положення, факти, приклади.

Конспектування краще проводити за такою схемою:

Автор.........

Назва твору. Вихідні дані першоджерела............Рік створення, рік друку твору................

Відповіді на запитання бажано робити використовуючи цитати з першоджерел за схемою:

Формулювання питання  
Назва частини, номер розділу, сторінки, з якої взята цитата.Особиста оцінка.

Цитати

 Під час конспектування можна використати шрифтові, графічні та кольорові виділення основних думок, визначень.

Після завершення роботи над твором студент самостійно робить висновки.Якщо самостійна робота вимагає вивчення та аналіз позицій декількох педагогів та порівняння їх, схема конспектування буде іншою.
Автор, роки життя Автор, роки життя Автор, роки життя
Формулювання питання
Цитати (з номером джерела та сторінок) або позиція автора Цитата (з номером джерела та сторінок) або позиція автора Цитата (з номером джерела та сторінок) або позиція автора

 

Форма конспекту може мати тематичний характер.
Автор , роки життя, назва творів Визначення мети виховання Завдання виховання Методи та прийоми виховання Засоби виховання Місце виховання, як фактору розвитку особистості
Виконання всіх завдань самостійної роботи, внесення творчої ініціативи допоможе студентам виявити зацікавленість до тієї чи іншої проблеми, бажання зануритись у її вивчення.Ефективність самостійної роботи визначається системою контрольних заходів, які передбачені при вивченні курсу. Це можуть бути експрес-опитування на початку лекцій або семінару, письмові домашні або аудиторні контрольні роботи різної тривалості, тестові завдання, колоквіум.У залежності від змісту, форми контролю змінюється характер самостійної роботи.Досвід роботи показав, що студенти, які добросовісно ставляться до самостійної роботи, мають гарні знання.
 
Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")